Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy
Citácia
Správca je na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy povinný:
a) nastaviť systém riadenia,
b) určiť stratégiu rozvoja a riadenia,
c) zabezpečiť riadenie správy architektúry,
d) nastaviť organizačnú štruktúru, procesy a nástroje potrebné na riadenie,
e) zabezpečiť riadenie kľúčových zdrojov, ktorými sú ľudské zdroje, finančné prostriedky alebo zdroje poskytované inými osobami,
f) riadiť nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb,
g) zabezpečiť riadenie kvality,
h) zabezpečiť riadenie rizík,
i) zabezpečiť riadenie bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca344017e34b47f0be087fd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-1


Počet zobrazení: 304