Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy
Citácia
Správca je na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy povinný:
a) nastaviť riadenie prevádzky,
b) zabezpečiť správu servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov,
c) zabezpečiť riadenie kontinuity prevádzky,
d) zabezpečiť riadenie služieb bezpečnosti prevádzky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 16, Článok I.
Predmet regulácie Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34b2b72408f3373bbd648
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-16.odsek-1


Počet zobrazení: 388