Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia konfigurácií je správca povinný:
a) vydať vnútorný predpis pre riadenie konfigurácií,
b) udržiavať zoznam konfigurácií svojich aktív v informačných technológiách verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca7089791124860e8132626
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-9


Počet zobrazení: 279