Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia
Citácia
V rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia správca:
a) identifikuje požiadavky tak, aby v čo najväčšej miere zohľadňovali známe potreby koncových užívateľov,
b) identifikuje dostupné kapacity informačných technológií a ľudských zdrojov,
c) vychádza z požiadaviek na architektúru informačných technológií verejnej správy, ktoré sú v súlade s referenčnou architektúrou (§ 10 ods. 1) a s koncepciou rozvoja,
d) preferuje energeticky úsporné riešenia,
e) zhromažďuje a sprístupňuje podnety a poznatky odbornej verejnosti a jemu známe spoločenské potreby používateľov služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb, ak z nich pri identifikácii požiadaviek vychádzal.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Koncový užívateľ
Odborná verejnosť
Používateľ služieb verejnej správy alebo služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3486ed4a4575f6fa14781
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-5


Počet zobrazení: 410