Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov správca:
a) zabezpečuje taký rozsah zdrojov, aby bola zabezpečená potrebná úroveň poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb a riadna príprava a implementácia projektov,
b) pravidelne plánuje a kontroluje dostupnosť a kapacitu zdrojov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3489b72408f88c9bbd642
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-6


Počet zobrazení: 420