Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy je správca povinný:
a) vydať vnútorný predpis pre plánovanie projektov, procesné riadenie a implementáciu projektov,
b) zabezpečiť, aby realizované projekty boli uskutočňované v súlade s koncepciou rozvoja,
c) zabezpečiť, aby projekt mal určené merateľné ukazovatele súladu s koncepciou rozvoja, identifikované požiadavky, identifikované riziká, určené prínosy a určené merateľné kritériá kvality,
d) zabezpečiť, aby veľký projekt, alebo projekt, ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku, bol z hľadiska dodania rozdelený na čiastkové plnenia, pričom
1. každé čiastkové plnenie musí mať vlastný prínos bez ohľadu na celkové plnenie,
2. po každom čiastkovom plnení musí byť možné projekt ukončiť, ak stratil svoje pôvodné opodstatnenie,
3. cena jedného čiastkového plnenia nesmie presiahnuť sumu ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií, a
4. lehota dodania každého čiastkového plnenia nesmie presiahnuť lehotu ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií,,
e) predložiť veľký projekt na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jeho realizáciou až po jeho schválení.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3470a7e34b400bee08808
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-4


Počet zobrazení: 390