Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov
Citácia
V rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov je správca povinný:
a) umožniť pre každý informačný systém verejnej správy vo svojej správe nahlasovanie servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov a zabezpečiť ich riešenie a uzavretie spôsobom a v rozsahu v závislosti od jednotlivých úrovní servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií,
b) poskytnúť orgánu vedenia na požiadanie, najmenej raz za šesť mesiacov správu o počte a charaktere nahlásených, riešených a uzavretých servisných požiadavkách a prevádzkových incidentoch, okrem informácií, ktorých zverejnenie by bolo rizikové z pohľadu bezpečnosti informačnej technológie verejnej správy, a to v rozsahu a spôsobom podľa dohody s orgánom vedenia,
c) zabezpečiť dostupnosť informácií, potrebných na náhradné riešenie dostupnosti služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme, verejných služieb a informačných systémov verejnej správy pri výskyte servisnej požiadavky alebo prevádzkového incidentu,
d) predložiť veľkú servisnú požiadavku na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jej realizáciou až po jej schválení,
e) postupovať pri dojednaní zmluvných podmienok riešenia servisných požiadaviek podľa §15 ods. 2 písm. d).
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 16, Článok I.
Predmet regulácie Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34b734781375558a73436
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-16.odsek-3


Počet zobrazení: 421