Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy
Citácia
Správca vypracuje bezpečnostný projekt vždy pre informačný systém verejnej správy, ktorý je z pohľadu klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov v najvyššej kategórii z hľadiska jeho významnosti, funkcie a účelu použitia s ohľadom na potrebu zabezpečenia ochrany dôvernosti a integrity a zabezpečenia dostupnosti a úrovne činností vykonávaných s jeho použitím.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 23, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca354fda91d677b2424065f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-23.odsek-2


Počet zobrazení: 374