Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci nastavovania riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy je správca povinný:
a) vydať vnútorný predpis pre riadenie prevádzky,
b) pravidelne monitorovať svoju infraštruktúru,
c) preferovať energeticky úsporné postupy pri riadení prevádzky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 16, Článok I.
Predmet regulácie Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34b3072408f221cbbd649
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-16.odsek-2


Počet zobrazení: 437