Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky
Citácia
V rámci vyradenia informačného systému verejnej správy z prevádzky správca:
a) vypracuje plán vyradenia informačného systému verejnej správy z prevádzky, ktorý obsahuje najmä
1. uchovanie kritických informácií vyraďovaného informačného systému verejnej správy, ktoré sú už nepotrebné pre funkčnosť iného informačného systému,
2. spoľahlivé odstránenie informácií z pamäťových médií vyraďovaného informačného systému verejnej správy,
3. postup vyraďovania programových prostriedkov a technických prostriedkov informačného systému verejnej správy,
b) zabezpečí, aby nedošlo ku strate alebo k úniku informácií a k narušeniu práv priemyselného vlastníctva a duševného vlastníctva.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 21, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3543fa91d6731fa24065c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-21.odsek-4


Počet zobrazení: 434