Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy je správca povinný pravidelne monitorovať a vyhodnocovať účinnosť nastavených postupov kontroly a navrhovať ich úpravu, na účely ich riadneho fungovania.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34ff1ba17ed3eb619e9e4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-17.odsek-3


Počet zobrazení: 412