Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia prevádzky informačného systému verejnej správy správca:
a) zabezpečí pre informačný systém verejnej správy
1. určenie a pravidelné aktualizovanie bezpečnostných cieľov,
2. naplnenie bezpečnostných cieľov a eliminovanie negatívnych vplyvov a udalostí na informačný systém verejnej správy pri jeho prevádzkovaní,
b) v závislosti od zaradenia informačného systému verejnej správy z pohľadu klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov
1. aktualizuje bezpečnostný projekt pre tento systém vypracovaný podľa § 20 ods. 1 písm. c),
2. zavedie jednotný systém riadenia informačnej bezpečnosti pre všetky informačné systémy, ktoré sú v jeho správe,
3. zabezpečí riadenie konfigurácie informačného systému verejnej správy a jeho častí,
4. určí bezpečnostne závažné operácie, ktorými sa rozumejú najmä správa prístupov a prístupových údajov, ukladanie záznamov o systémových udalostiach, realizácia bezpečného oddelenia vnútornej časti systému a siete od vonkajšej časti a zavedie dokumentovanie postupov pre tieto operácie,
5. zabezpečí nepretržitý monitoring informačného systému verejnej správy,
6. zabezpečí vykonanie bezpečnostného auditu informačného systému verejnej správy v pravidelných intervaloch, určených najmä s ohľadom na dôležitosť informačného systému verejnej správy a na minulé zistenia bezpečnostných auditov a pri zistení závažných bezpečnostných nedostatkov prepracuje bezpečnostný projekt a naň nadväzujúce dokumenty.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 21, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca353e1ba17ed41ad19e9ed
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-21.odsek-3


Počet zobrazení: 431