Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Citácia
V rámci zabezpečenia súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi je správca povinný udržiavať vnútorné postupy, ktorými sa zabezpečí súlad riadenia v správe informačných technológií verejnej správy a prevádzky informačných technológií verejnej správy so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca350203dc497c72d519fa1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-17.odsek-4


Počet zobrazení: 392