Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky
Citácia
V rámci zabezpečenia zavedenia informačného systému verejnej správy do prevádzky správca:
a) overí splnenie funkčných, výkonnostných a bezpečnostných požiadaviek pred zavedením do prevádzky a nezavedie do prevádzky informačný systém verejnej správy, ktorý tieto požiadavky nespĺňa,
b) dbá na to, aby pri zavádzaní informačného systému verejnej správy do prevádzky nebol dodávateľovi umožnený prístup k ostatným informačným systémom a údajom, ktoré sa v nich spracúvajú, a ak to nie je možné, zabezpečí potrebnú kontrolu dodávateľa po celý čas, po ktorý je potrebný prístup k ostatným informačným systémom alebo k údajom, ktoré sa v nich spracúvajú, a zaviaže dodávateľa záväzkom mlčanlivosti vo vzťahu k údajom v informačných systémoch a povinnosťou použiť ich len na účel zavádzania informačného systému do prevádzky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 21, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Dodávateľ informačného systému verejnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35413ba17ed91b819e9ef
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-21.odsek-2


Počet zobrazení: 345