Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu
Citácia
Vo fáze implementácie projektu je správca povinný:
a) zabezpečovať riadenie zmien podľa odseku 7,
b) udržiavať technické informácie o realizovanom riešení v aktuálnom a správnom stave vrátane informácií o väzbách medzi jednotlivými jeho prvkami.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca346e97e34b45974e08806
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-3


Počet zobrazení: 418