Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu
Citácia
Vo fáze prípravy a obstarania projektu je správca povinný:
a) identifikovať požiadavky podľa odseku 5,
b) nastaviť požiadavky prevádzky pre všetky informačné technológie verejnej správy, ktoré sú súčasťou projektu,
c) pre veľké projekty odôvodniť vybraté riešenie s ohľadom na možné alternatívy, a odôvodniť, najmä z pohľadu hodnoty za peniaze, zvolený postup obstarania a implementácie a tieto informácie sprístupniť verejnosti,
d) akceptovať také zmluvné podmienky, podľa ktorých
1. zdrojový kód, vytvorený počas projektu, bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy,
2. je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a servisu a
3. pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne správcovi úplnú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Súvisiace subjekty Dodávateľ informačného systému verejnej správy
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca346c5d4a457a96ca1477f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-2


Počet zobrazení: 461