Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právomoc správcu majetku štátu
Citácia
Správca majetku štátu môže prenechať informačný systém, alebo jeho časť, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, na základe písomnej zmluvy orgánu riadenia do užívania vrátane ich rozvoja alebo rozšírenia, ak tomu nebránia podmienky, za ktorých boli nadobudnuté alebo za ktorých sa užívajú.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 30, Článok I.
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Správca majetku štátu
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35fb1a91d67798924067d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-30.odsek-1


Počet zobrazení: 316