Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému
Citácia
Správca majetku štátu môže hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, tvoriaci technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému, vypožičať inému správcovi majetku štátu, obci alebo vyššiemu územnému celku, a to aj keď nie je dočasne prebytočný.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 30, Článok I.
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Správca majetku štátu
Súvisiace subjekty Obec
Slovenská republika
Správca majetku štátu
Vyšší územný celok
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca36056a91d676fe4240682
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-30.odsek-4


Počet zobrazení: 438