Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet zákona
Citácia
Tento zákon ustanovuje:
a) organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,
b) práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
c) základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 1, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán riadenia
Orgán vedenia
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca334dbf5b1d90be06c0004
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-1.odsek-1


Počet zobrazení: 488