Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prevádzkovateľ
Citácia
Prevádzkovateľom je na účely tohto zákona správca, osobitným predpisom ustanovený orgán riadenia alebo správcom určená osoba. Správcom určený alebo osobitným predpisom ustanovený prevádzkovateľ vykonáva, v rozsahu povinností správcu, činnosti, ktoré mu určí správca alebo ustanoví tento osobitný predpis; ak tento osobitný predpis rozsah činností prevádzkovateľa neustanovuje, vykonáva ich v celom rozsahu činností správcu. Určením alebo ustanovením prevádzkovateľa nie je dotknutá zodpovednosť správcu za plnenie povinností podľa tohto zákona
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Správca
Správcom určená osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca30507640264a1b6852650
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-6


Počet zobrazení: 437