Základné informácie o regulácii

Regulácia
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy
Citácia
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy je činnosť orgánu riadenia, ktorej účelom je trvalo zabezpečiť a zlepšovať podmienky na elektronický výkon pôsobnosti orgánu riadenia podľa osobitných predpisov a rozvíjať informačné technológie, ktorých je správcom, v súlade s týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, štandardmi a národnou koncepciou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán riadenia
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33f23b2ce4619915fae34
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-1


Počet zobrazení: 319