Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodnutie o osobitnom postupe
Citácia
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 2, orgán riadenia môže požiadať orgán vedenia o povolenie zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa tohto zákona, všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov (ďalej len „rozhodnutie o osobitnom postupe“).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 27, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné postupy (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán riadenia
Súvisiace subjekty Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35d26a91d6774b8240674
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-27.odsek-1


Počet zobrazení: 431