Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca
Citácia
Ministerstvo investícií je ako orgán riadenia správcom
a) integrovanej infraštruktúry,
b) centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
c) informačného systému integrovaných obslužných miest,
d) nadrezortného informačného systému verejnej správy na úseku verejnej správy ministerstva investícií, ak správcu nadrezortného informačného systému verejnej správy neustanovuje osobitný predpis inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 12, Článok I.
Predmet regulácie Povinnosti orgánu riadenia (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca341a30867f3cafa4664a4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-12.odsek-2


Počet zobrazení: 356