Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov
Citácia
Tento zákon sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vzťahuje aj na osoby, o ktorých to tieto osobitné predpisy ustanovia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 1, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca335f8f5b1d9325e6c0007
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-1.odsek-4


Počet zobrazení: 366