Základné informácie o regulácii

Regulácia
Schvaľovanie Národnej koncepcie
Citácia
Národnú koncepciu schvaľuje vláda na návrh orgánu vedenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 10, Článok I.
Predmet regulácie Národná koncepcia (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vláda Slovenskej republiky
Nepriame právo Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33e840ea496672d739e1a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-10.odsek-2


Počet zobrazení: 362