Základné informácie o regulácii

Regulácia
Služba vo verejnom záujme
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
službou vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností orgánu riadenia, ktorej rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob jej výkonu osobitný predpis neustanovuje
Legislatívna lokalizácia písm. m), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21c240fe5d4ab05116762
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 434