Základné informácie o regulácii

Regulácia
Správca
Citácia
Správcom na účely tohto zákona je ten orgán riadenia, ktorého za správcu informačnej technológie verejnej správy ustanoví zákon alebo je ustanovený na základe tohto zákona. Ak zákon vo vzťahu k informačnej technológii verejnej správy správcu neustanovuje, je správcom na účely tohto zákona ten orgán riadenia, ktorý informačnú technológiu verejnej správy používa na účely poskytovania služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejnej služby; ak je takýchto orgánov riadenia viac a jedným z nich je aj ústredný orgán štátnej správy, správcom je tento ústredný orgán štátnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Správca
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Ústredný orgán štátnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca304e2188ea209103c552e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-5


Počet zobrazení: 441