Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sprístupňovanie informácií verejnosti
Citácia
Informácie z činností podľa odseku 1 správca sprístupní verejnosti, pričom nezverejní tie časti, ktorých zverejnenie by bolo rizikové z pohľadu bezpečnosti informačnej technológie verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 17, Článok I.
Predmet regulácie Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Nepriame právo Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3504c3dc4976ce7519fa3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-17.odsek-3


Počet zobrazení: 418