Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy
Citácia
Správca je povinný sprístupňovať na svojom webovom sídle projektovú dokumentáciu informačnej technológie verejnej správy, pričom na rozsah zverejňovaných informácií sa použijú ustanovenia osobitného predpisu a nezverejní tie časti, ktorých zverejnenie by bolo rizikové z pohľadu bezpečnosti informačnej technológie verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 15, Článok I.
Predmet regulácie Obstarávanie a implementácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3492272408fe387bbd646
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-15.odsek-10


Počet zobrazení: 359