Základné informácie o regulácii

Regulácia
Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy
Citácia
Orgán vedenia poskytuje gestorom základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy na účely plnenia ich povinností podľa odsekov 5 a 6.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Nepriame právo Gestor základného číselníka
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca357ecba17ed086719e9fd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-7


Počet zobrazení: 445