Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ukladanie pokút
Citácia
Orgán vedenia uloží pokutu:
a) od 500 eur do 35 000 eur správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 1, § 12 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 6, § 15 ods. 2 alebo § 16 ods. 3 písm. e) alebo povinnosti na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa § 19 až 21 alebo § 23,
b) od 250 eur do 35 000 eur
1. správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. b), g), h), povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja podľa § 13 alebo povinnosť aktualizovať koncepciu rozvoja podľa § 14 ods. 3,
2. prevádzkovateľovi informačného systému verejnej správy, ktorý poruší povinnosť podľa § 26 ods. 2, 6 alebo ods. 7, alebo ak elektronický odpis nie je, v momente jeho vydania, v súlade s aktuálnym stavom údajov v informačnom systéme verejnej správy,
c) od 250 eur do 25 000 eur
1. správcovi, ktorý poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) alebo povinnosť dodržiavať štandardy,
2. orgánu riadenia, ktorý poruší povinnosť podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 1 písm. c) alebo písm. j), § 15 ods. 4 písm. d) alebo písm. e) alebo § 16 ods. 3 písm. d),
d) od 125 eur do 5 000 eur orgánu riadenia alebo osvedčujúcej osobe, ak poruší inú povinnosť podľa tohto zákona, než je uvedená v písmenách a) až c).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 29, Článok I.
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán riadenia
Orgán vedenia
Osvedčujúca osoba
Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35ee1a91d67d628240678
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-29.odsek-1


Počet zobrazení: 461