Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úsek verejnej správy
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti orgánu riadenia, ako aj spôsob ich výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorá obsahuje najmenej dve agendy verejnej správy
Legislatívna lokalizácia písm. o), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21c5f0fe5d46ad3116764
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 382