Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy
Citácia

Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy je činnosť orgánu vedenia v rozsahu jeho pôsobnosti podľa tohto zákona, ktorej účelom je riadny a efektívny výkon riadenia v správe informačných technológií verejnej správy podľa zákona a dosiahnutie cieľov informatizácie a rozvoja informačných technológií verejnej správy, ktoré vyplývajú z národnej koncepcie a ďalších koncepčných a strategických dokumentov s celoštátnou pôsobnosťou.

Legislatívna lokalizácia Paragraf 7, Článok I.
Predmet regulácie Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán vedenia
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca1f05fddba36f0226bcc25
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-7


Počet zobrazení: 367