Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vnútorný predpis pre riadenie kvality
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia kvality, je správca povinný vydať vnútorný predpis pre riadenie kvality.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34548d4a457128ba1477c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-7


Počet zobrazení: 447