Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vnútorný predpis pre riadenie rizík
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia rizík, je správca povinný vydať vnútorný predpis pre riadenie rizík.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3456d7e34b4bb14e08804
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-8


Počet zobrazení: 402