Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci nastavenia systému riadenia je správca povinný vydať vnútorný predpis pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca344097e34b444b0e087fe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-2


Počet zobrazení: 408