Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom
Citácia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo investícií, ustanoví
a) jednotlivé kategórie informačných technológií verejnej správy a podrobnosti o spôsobe zaraďovania do týchto kategórií s použitím klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa osobitného predpisu na účely podľa § 11 ods. 4,
b) najvyššiu celkovú cenu a najdlhšiu lehotu dodania na účely podľa § 11 ods. 6,
c) podrobnosti o zabezpečení organizačných podmienok a procesných podmienok podľa § 14 ods. 5,
d) podrobnosti o riadení projektov podľa § 15 ods. 4 a najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia podľa § 15 ods. 4 písm. d) tretieho bodu a štvrtého bodu,
e) úrovne servisných požiadaviek a incidentov a podrobnosti o spôsobe a rozsahu ich riešenia podľa § 16 ods. 3 písm. a),
f) kritériá na určenie úrovne kontinuity podľa § 16 ods. 4 písm. a),
g) rozsah a oblasti zberu údajov podľa § 17 ods. 2 písm. c),
h) rozsah a spôsob plnenia povinností podľa § 14 až 17, iných ako podľa písmen c) až g), v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov,
i) podrobnosti o bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa § 18 až 23, obsahu bezpečnostných opatrení, obsahu a štruktúre bezpečnostného projektu a rozsah bezpečnostných opatrení v závislosti od klasifikácie informácií a od kategorizácie sietí a informačných systémov,
j) spôsob a postupy pri elektronizácii agendy verejnej správy orgánu riadenia na účely zabezpečenia riadneho výkonu poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb a zabezpečenia riadnej prevádzky informačných technológií verejnej správy,
k) štandardy podľa § 24.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 31, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov úradom podpredsedu vlády (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nepriame právo Orgán riadenia
Správca
Správca, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca205ec9292963ffe42259a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-31


Počet zobrazení: 429