Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy
Citácia
Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy sa vydáva elektronický odpis:
a) osobe, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitného predpisu,
b) osvedčujúcej osobe, ktorú o to písomne požiada osoba, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Oprávnená osoba
Osvedčujúca osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35a37a91d6731c4240670
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-5


Počet zobrazení: 352