Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané
Citácia
Orgán riadenia môže vydávať technické pravidlá obdobné štandardom v oblastiach, v ktorých štandardy nie sú vydané, len ak sa tak vopred dohodne s orgánom vedenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 24, Článok I.
Predmet regulácie Štandardy a výkladové stanoviská (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán riadenia
Súvisiace subjekty Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca356b1a91d67ea7d240667
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-24.odsek-5


Počet zobrazení: 373