Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona
Citácia
Postupom podľa odseku 2 nie je dotknutý výkon kontroly a auditu podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 9, Článok I.
Predmet regulácie Ďalšie činnosti orgánu vedenia (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33dd50ea496fcdb739e17
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-9.odsek-3


Počet zobrazení: 370