Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona
Citácia
Ak sa v tomto zákone ustanovuje povinnosť sprístupniť informácie alebo údaje a neustanovuje sa konkrétny spôsob alebo miesto sprístupnenia, rozumie sa tým sprístupnenie najmenej na webovom sídle.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca340a60ea496837b739e20
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-7


Počet zobrazení: 364