Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu
Citácia
Na užívanie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa odseku 1 sa nevzťahuje osobitný predpis.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 30, Článok I.
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35ffea91d6726ef240680
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-30.odsek-3


Počet zobrazení: 378