Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia
Citácia
Obec a právnická osoba v jej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti nie sú povinné predkladať koncepciu rozvoja na schválenie orgánu vedenia. Ak tak obec rozhodne, koncepcia rozvoja obce alebo právnickej osoby v jej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti podlieha schváleniu orgánom, ktorý určí obec.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 13, Článok I.
Predmet regulácie Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Obec
Právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce
Súvisiace subjekty Orgán vedenia
Orgán, ktorý je určený obcou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3434cd4a4570a2ea14776
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-13.odsek-5


Počet zobrazení: 373