Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona
Citácia
Ak ide o orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e), koncepciu rozvoja za neho vypracúva, aktualizuje a predkladá na schválenie ten orgán riadenia, ktorý voči nemu vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť, a to ako samostatný dokument alebo v rámci vlastnej koncepcie rozvoja.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 13, Článok I.
Predmet regulácie Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia, ktorý voči orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e), vykonáva zriaďovateľskú alebo zakladateľskú pôsobnosť
Súvisiace subjekty Právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu riadenia uvedeného v § 5 ods. 2 písmenách a) až d) tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca342d2d4a4574e75a14774
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-13.odsek-4


Počet zobrazení: 430