Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií
Citácia
Pri vypracúvaní vnútorných predpisov na účely podľa § 14 až 17 a pri riadení bezpečnosti informačných technológií verejnej správy vychádza orgán riadenia:
a) zo všeobecne akceptovaných štandardov riadenia informačných technológií, ktoré vychádzajú z uznaných technických noriem, a
b) z metodických usmernení orgánu vedenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Súvisiace subjekty Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33febb2ce46cf935fae39
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-5


Počet zobrazení: 422