Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výstup
Citácia
Výstup je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je vytvorený zaručenou konverziou elektronického odpisu. Výstup, ktorý obsahuje údaje zapísané do informačného systému verejnej správy na základe listín vydaných orgánom verejnej moci, je verejnou listinou.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35a1cc1e89a615f7df468
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-4


Počet zobrazení: 413