Základné informácie o regulácii

Regulácia
Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy
Citácia
Orgán vedenia a orgán riadenia využívajú v správe informačných technológií verejnej správy podnety a poznatky odbornej verejnosti a prihliadajú na spoločenské potreby používateľov služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 6, Článok I.
Predmet regulácie Základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Odborná verejnosť
Používateľ služieb verejnej správy alebo služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33cbab2ce46c0835fae2f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-6.odsek-2


Počet zobrazení: 364