Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy, správca udržuje architektúru informačných technológií verejnej správy v súlade s referenčnou architektúrou (§ 10 ods. 1) a s koncepciou rozvoja a v súlade s ňou realizuje povinnosti podľa § 15.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 14, Článok I.
Predmet regulácie Plánovanie a organizácia informačných technológií verejnej správy (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca34475d4a457d6f3a14778
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-14.odsek-4


Počet zobrazení: 460