Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady ukladania pokút
Citácia
Pri ukladaní pokuty orgán vedenia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 29, Článok I.
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35ee6a91d67e0e4240679
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-29.odsek-2


Počet zobrazení: 409