Základné informácie o regulácii

Regulácia
Životná situácia
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
životnou situáciou udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá je riešená službami verejnej správy, ako aj spôsob usporiadania služieb verejnej správy z užívateľského pohľadu osoby pri výkone práv a povinností vo vzťahu k orgánom riadenia
Legislatívna lokalizácia písm. q), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Fyzická osoba
Orgán riadenia
Právnická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21ca12b77fe4c97183324
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 422